Kvietimas

KVIETIMAS
2007-03-30,
Kaunas

2007 m. balandþio mën. 18 d., 14 val. visus bankroto administratorius ir asmenis, besidominèius bankroto proceso administravimo praktika Lietuvoje kvieèiame á konsultaciná – diskusiná seminarà, kuris ávyks adresu: Taikos pr. 92-702, LT-51180, Kaunas.

Pranešimø temos:

1. Dël galimybës išieškoti administravimo išlaidas iš juridinio asmens, juridinio asmens savininko bei dalyvio.

2. Kreditoriø interesø gynimas pateikiant actio Pauliana ieškinius. Ypatumai, praktika.

3. Dël ÁBÁ 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 131, 18, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 ir 37 straipsniø pakeitimo bei papildymo ástatymo.

4. Diskusijos.

Pranešëjai:

Advokatas Vytautas Kucevièius, bankroto administratoriai praktikai.

Seminaro pradþia: 14.00 val.
Orientacinë seminaro pabaiga: 17.30 val.
Seminaro kaina asociacijos nariams – 50 Lt.
Seminaro kaina ne asociacijos nariams – 80 Lt.

Primename, kad išankstinë registracija vyksta tel. +37037312545 arba el. paštu: info@bankrotai.lt .

Klausimus bei pasiûlymus diskusijai siøsti aukšèiau nurodytu el. paštu bei adresu: Taikos pr. 92-702, LT-51180 Kaunas, iki balandþio mën. 17 d. imtinai.

NBAA valdyba