Informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnio komentarą (apibendrintą paaiškinimą), kurio nuostatoms Lietuvos Respublikos finansų ministerija pritarė 2007 m. liepos 13 d. raštu Nr. (14.18-03)-5K-0720499-6K-0707994.

Mokesčių administravimo įstatymo 56 straipsnis „Informacijos apie suteiktas ir gautas paskolas pateikimas”
1. Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys (išskyrus kredito įstaigas) privalo kartą per metus pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas ir iš fizinių asmenų gautas paskolas bei jų dydį centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka ir terminais.

Šio straipsnio komentaras (apibendrintas paaiškinimas) yra išdėstomas taip:

„1. Komentuojamas straipsnis nustato, kad duomenis apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas ir iš fizinių asmenų gautas paskolas bei jų dydį Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys (išskyrus kredito įstaigas) turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka ir terminais. Šių duomenų pateikimo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-172 patvirtintomis Juridinių asmenų duomenų apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas FR0711 formos ir jos priedų FR0711A, FR0711B, FR0711C, FR0711D pildymo bei pateikimo taisyklėmis (Žin., 2004, Nr. 160-5867).
3. Juridiniai asmenys apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje juridinis asmuo yra registruotas Mokesčių mokėtojų registre, iki kitų kalendorinių metų balandžio 1 dienos turi pateikti tinkamai užpildytą FR0711 formą „Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas” ir atitinkamus jos priedus.”

NBAA valdyba