Gerbiami NBAA nariai

Gerbiami NBAA nariai ir visi Lietuvos bankroto administratoriai, norime Jus informuoti apie tai, kad 2010 06 08 Seimo socialinės apsaugos ir darbo komiteto narys Rimantas Jonas Dagys pateikė LR Garantinio fondo įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. Siūlome Jums susipažinti su šiuo projektu:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO 2, 5, 6, 9 IR 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

(Žin., 2000, Nr. 82-2478; 2001, Nr. 22-716; 2002, Nr. 102-4544;

 

2003, Nr. 73-3350; 2004, Nr. 152-5533; 2006, Nr. 41-1460; 2008, Nr. 79-3100)

1 straipsnis. 2 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Garantinis fondas yra pinigų fondas. Garantinio fondo lėšų sąmatą ir metinę sąmatos įvykdymo ataskaitą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas Vyriausybės teikimu. Jeigu Garantinio fondo lėšų sąmata nepatvirtinama iki metų pradžios, išlaidos išmokoms bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojams bei apmokėjimams už paraiškų parengimą ir banko operacijas nuo metų pradžios iki Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusiais metais šioms išlaidoms skirtų lėšų.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies 1 punkto, 5 dalies pakeitimas ir 9 dalies pripažinimas netekusia galios

1. Pakeisti 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) darbo užmokestis už atliktą darbą pagal darbuotojo reikalavimą, bet ne didesnis kaip darbo užmokesčio, sumokėto už paskutinius iš eilės einančius tris mėnesius, už kuriuos su darbuotoju yra visiškai atsiskaitytauž faktiškai dirbtą laiką, suma. Kai per šiame punkte nurodytus tris mėnesius sumokėta darbo užmokesčio suma yra mažesnė už tris minimaliąsias mėnesines algas arba nėra tokių trijų mėnesių, už kuriuos su darbuotoju yra visiškai atsiskaityta už faktiškai dirbtą laiką, maksimaliu išmokos darbo užmokesčio įsiskolinimui atlyginti dydžiu laikoma trijų minimaliųjų mėnesinių algų suma. Šios išmokos suma negali viršyti dydžio, kurį Garantinio fondo tarybos teikimu nustato Vyriausybė;“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) banko operacijoms, susijusioms su Garantinio fondo lėšų pervedimu į jų gavėjų sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose apmokėti pagal atitinkamo banko įkainius;“.

3. Pakeisti 5 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„5. Šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytos lėšos skiriamos tik tuo atveju, jeigu skiriamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos iš Garantinio fondo, pagal įmonės administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) ar savivaldybės, kurioje buvo įregistruota įmonė, likviduota dėl bankroto įsigaliojus šiam įstatymui, tarybos įgaliotos įstaigos arba jos pavedimu juridinio asmens, teikiančio įmonių bankroto administravimo paslaugas ir parengusio paraišką dėl lėšų skyrimo, prašymą, bet ne didesnė suma kaip Garantinio fondo tarybos teikimu yra nustatyta Vyriausybės.“

4. 5 straipsnio 9 dalį pripažinti netekusia galios.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 7 dalies pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Jeigu Garantinio fondo taryba priima sprendimą skirti lėšų, Garantinio fondo administratorius Garantinio fondo lėšas perveda bankrutuojančios ar bankrutavusios, taip pat buvusiems likviduotos dėl bankroto įmonės darbuotojams arba jų kreditorinius reikalavimus perėmusiems ar paveldėjusiems asmenims, taip pat bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės administratoriui arba kitam asmeniui, rengusiam paraišką skirti lėšas buvusiems likviduotos dėl bankroto įmonės darbuotojams, jeigu buvo skirtos lėšos už darbą, susijusį su paraiškos parengimu, sumokėti, į jų sąskaitas. Jeigu Garantinio fondo lėšos turi būti pervestos į užsienio valstybės teritorijoje esančio banko sąskaitą, su šių lėšų pervedimu susijusios išlaidos atlyginamos iš jų gavėjui skirtos išmokų sumos.“

 

4 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies 6 punkto pripažinimas netekusiu galios

9 straipsnio 2 dalies 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. 10 straipsnio 2 ir 3 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) priimti bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių paraiškas dėl lėšų skyrimo 3 straipsnyje nurodytų darbuotojų išmokoms, tikrinti teikiamų darbuotojų reikalavimų pagal atskirų rūšių išmokas pagrįstumą ir teikti įmonių administratoriams bei kitiems paraiškas rengiantiems asmenims pasiūlymus dėl nustatytų netikslumų pašalinimo, nustatyti pateiktos medžiagos atitiktį lėšų skyrimą reglamentuojantiems teisės aktams ir apie tai informuoti įmonių administratorius bei kitus, paraiškas rengiančius asmenis, parengti šias paraiškas Fondo tarybos posėdžiams;“

2. Pakeisti 10 straipsnio 3 punktą jį išdėstyti taip:

„3) kai Garantinio fondo taryba priima nutarimą skirti lėšų išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių, taip pat buvusiems likviduotų dėl bankroto įmonių darbuotojams, pervesti Garantinio fondo lėšas į jų gavėjų sąskaitas;“.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos, išskyrus 1 straipsnį, 2 straipsnio 1, 3 dalis ir 5 straipsnio 1 dalį, taikomos įmonėms (iš jų ir likviduotoms dėl bankroto), kurių paraiškos skirti išmokas darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti Garantinio fondo administratoriaus užregistruotos po šio įstatymo įsigaliojimo.