2010-10-01

PATVIRTINTA

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos 2010 m. 09 22 d. posėdžio nutarimu

NACIONALINĖS BANKROTO ADMINISTRATORIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos (toliau – Valdybos) darbo organizavimo tvarką.
2. Valdyba yra nuolat veikiantis kolegialus NBAA valdymo organas, turintis teisę priimti nutarimus visais NBAA veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie NBAA Įstatų yra priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
3. Šis reglamentas įsigalioja nuo jo protokoluoto patvirtinimo Valdybos posėdyje.
4. Šis reglamentas gali būti panaikintas Valdybos protokoluotu sprendimu.

II. VALDYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Valdybą sudaro 7 nariai: Valdybos pirmininkas ir 6 Valdybos nariai.
6. Valdybos pirmininkas yra renkamas Valdybos iš Valdybos narių tarpo vienerių metų kadencijai.
7. Valdybos pirmininko kadencijos eigoje Valdybos posėdyje Valdybos pirmininkas gali būti atstatydintas, jei jam buvo pareikštas Valdybos nepasitikėjimas arba, jei Valdybos pirmininkas veikė priešingai NBAA tikslams, arba turi teisę atsistatydinti iš pareigų. Valdyba renka naują Valdybos pirmininką, iki buvusio Valdybos pirmininko vienerių metų kadencijos pabaigos.
8. Klausimus Valdybai svarstyti gali siūlyti Valdybos pirmininkas, Valdybos nariai, NBAA administratorius bei ne mažiau kaip 5 NBAA nariai. Asmenys, pasiūlę klausimus svarstyti Valdybos posėdyje, privalo pateikti nutarimų projektus bei visą su klausimo sprendimu susijusią medžiagą.
9. Valdybos posėdžiai yra rengiami vieną kartą per mėnesį. Jei atsiranda svarbių ir neatidėliotinų klausimų – Valdybos posėdžiai Valdybos pirmininko ir/arba Valdybos narių siūlymu gali būti šaukiami ir dažniau. Valdybos nariai savo nuomonę nutarimų pateiktais projektais turi teisę pareikšti raštu. Balsavimo raštu biuleteniai įskaitomi, jei jie pateikti prieš Valdybos posėdžio pradžią.
10. Valdybos posėdžio darbotvarkė ir dokumentai posėdyje numatytais svarstyti klausimais Valdybos nariams pateikiami likus ne mažiau kaip 2 dienom iki posėdžio.
11. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo Valdybos pirmininkas ( jam nedalyvaujant – posėdžio pirmininkaujantis) ir posėdžio sekretorius.
12. Kiekvienu posėdyje svarstomu klausimu nutarimas priimamas bendru sutarimu. Jei posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių nuomonės išsiskiria, šiuo atveju nutarimas priimamas dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jei Valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą priima Valdybos pirmininkas. Balsavimo rezultatai įrašomi protokole.
13. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei Valdybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai. Nutarimas laikomas teisėtu, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai.
14. Valdybos darbą organizuoja Valdybos pirmininkas, kuris:
14.1 paskiria Valdybos posėdžių datas;
14.2 sudaro posėdžių darbotvarkes;
14.3 pirmininkauja posėdžiams.
15. Valdybos posėdžio sekretorius:
15.1 rengia posėdžių darbotvarkių projektus;
15.2 teikia Valdybos nariams dokumentus posėdyje numatytais svarstyti klausimais;
15.3 rašo ir registruoja posėdžių protokolus.
16. Valdybos nariai:
16.1 teikia siūlymus dėl posėdžio darbotvarkės;
16.2 nagrinėja ir vertina pateiktus dokumentus;
16.3 teikia išvadas ir siūlymus svarstomais klausimais.

III. VALDYBOS SVARSTOMI IR SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI

17. Valdyba, nepažeisdama NBAA Įstatų, svarsto ir sprendžia šiuos klausimus:
17.1 įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus ir atsiskaito dėl jų vykdymo;
17.2 priima nutarimus dėl Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
17.3 priima į NBAA naujus narius bei priima nutarimus dėl narystės nutraukimo, kai pareiškiamas noras išstoti iš NBAA ir narystės sustabdymo. Taip pat priima nutarimus dėl NBAA narių pašalinimo iš NBAA;
17.4 priima sprendimus, formuojant NBAA metines veiklos programas, svarsto klausimus dėl tikslinių įnašų sudarymo, jų panaudojimo tvarkos ir kitus turtinius, lėšų kaupimo, panaudojimo klausimus;
17.5 sudaro NBAA metinį biudžetą, kurį teikia tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;
17.6 priima nutarimus steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;
17.7 priima nutarimus steigti filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;
17.8 Visuotiniam narių susirinkimui teikia pasiūlymus dėl NBAA reorganizavimo ar likvidavimo;
17.9 svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti NBAA metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;
17.10 svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti NBAA metinės veiklos atsaskaitą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Valdyba, priimdama nutarimus, negali peržengti savo kompetencijos ribų. Jei Valdyba posėdžiuose priima nutarimus klausimais, kurie nepriskirti jų kompetencijai, tai tokie nutarimai netenka galios nuo tos dienos, kai išaiškėja, jog Valdybos kompetencija buvo peržengta.
19. Valdybos posėdžiai yra atviri visiems NBAA nariams. Visi NBAA nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės.

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos

Valdybos pirmininkas Stasys Sipavičius

PATVIRTINTA

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos 2010 m. 09 22 d. posėdžio nutarimu

NACIONALINĖS BANKROTO ADMINISTRATORIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos (toliau – Valdybos) darbo organizavimo tvarką.
2. Valdyba yra nuolat veikiantis kolegialus NBAA valdymo organas, turintis teisę priimti nutarimus visais NBAA veiklos klausimais, išskyrus tuos, kurie NBAA Įstatų yra priskirti Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
3. Šis reglamentas įsigalioja nuo jo protokoluoto patvirtinimo Valdybos posėdyje.
4. Šis reglamentas gali būti panaikintas Valdybos protokoluotu sprendimu.

II. VALDYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Valdybą sudaro 7 nariai: Valdybos pirmininkas ir 6 Valdybos nariai.
6. Valdybos pirmininkas yra renkamas Valdybos iš Valdybos narių tarpo vienerių metų kadencijai.
7. Valdybos pirmininko kadencijos eigoje Valdybos posėdyje Valdybos pirmininkas gali būti atstatydintas, jei jam buvo pareikštas Valdybos nepasitikėjimas arba, jei Valdybos pirmininkas veikė priešingai NBAA tikslams, arba turi teisę atsistatydinti iš pareigų. Valdyba renka naują Valdybos pirmininką, iki buvusio Valdybos pirmininko vienerių metų kadencijos pabaigos.
8. Klausimus Valdybai svarstyti gali siūlyti Valdybos pirmininkas, Valdybos nariai, NBAA administratorius bei ne mažiau kaip 5 NBAA nariai. Asmenys, pasiūlę klausimus svarstyti Valdybos posėdyje, privalo pateikti nutarimų projektus bei visą su klausimo sprendimu susijusią medžiagą.
9. Valdybos posėdžiai yra rengiami vieną kartą per mėnesį. Jei atsiranda svarbių ir neatidėliotinų klausimų – Valdybos posėdžiai Valdybos pirmininko ir/arba Valdybos narių siūlymu gali būti šaukiami ir dažniau. Valdybos nariai savo nuomonę nutarimų pateiktais projektais turi teisę pareikšti raštu. Balsavimo raštu biuleteniai įskaitomi, jei jie pateikti prieš Valdybos posėdžio pradžią.
10. Valdybos posėdžio darbotvarkė ir dokumentai posėdyje numatytais svarstyti klausimais Valdybos nariams pateikiami likus ne mažiau kaip 2 dienom iki posėdžio.
11. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžių protokolus pasirašo Valdybos pirmininkas ( jam nedalyvaujant – posėdžio pirmininkaujantis) ir posėdžio sekretorius.
12. Kiekvienu posėdyje svarstomu klausimu nutarimas priimamas bendru sutarimu. Jei posėdyje dalyvaujančių Valdybos narių nuomonės išsiskiria, šiuo atveju nutarimas priimamas dalyvaujančių Valdybos narių balsų dauguma. Jei Valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai, galutinį sprendimą priima Valdybos pirmininkas. Balsavimo rezultatai įrašomi protokole.
13. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei Valdybos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai. Nutarimas laikomas teisėtu, jei už jį balsavo ne mažiau kaip 4 Valdybos nariai.
14. Valdybos darbą organizuoja Valdybos pirmininkas, kuris:
14.1 paskiria Valdybos posėdžių datas;
14.2 sudaro posėdžių darbotvarkes;
14.3 pirmininkauja posėdžiams.
15. Valdybos posėdžio sekretorius:
15.1 rengia posėdžių darbotvarkių projektus;
15.2 teikia Valdybos nariams dokumentus posėdyje numatytais svarstyti klausimais;
15.3 rašo ir registruoja posėdžių protokolus.
16. Valdybos nariai:
16.1 teikia siūlymus dėl posėdžio darbotvarkės;
16.2 nagrinėja ir vertina pateiktus dokumentus;
16.3 teikia išvadas ir siūlymus svarstomais klausimais.

III. VALDYBOS SVARSTOMI IR SPRENDŽIAMI KLAUSIMAI

17. Valdyba, nepažeisdama NBAA Įstatų, svarsto ir sprendžia šiuos klausimus:
17.1 įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo nutarimus ir atsiskaito dėl jų vykdymo;
17.2 priima nutarimus dėl Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo;
17.3 priima į NBAA naujus narius bei priima nutarimus dėl narystės nutraukimo, kai pareiškiamas noras išstoti iš NBAA ir narystės sustabdymo. Taip pat priima nutarimus dėl NBAA narių pašalinimo iš NBAA;
17.4 priima sprendimus, formuojant NBAA metines veiklos programas, svarsto klausimus dėl tikslinių įnašų sudarymo, jų panaudojimo tvarkos ir kitus turtinius, lėšų kaupimo, panaudojimo klausimus;
17.5 sudaro NBAA metinį biudžetą, kurį teikia tvirtinti Visuotiniam narių susirinkimui;
17.6 priima nutarimus steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis;
17.7 priima nutarimus steigti filialus ir atstovybes bei nutraukti jų veiklą;
17.8 Visuotiniam narių susirinkimui teikia pasiūlymus dėl NBAA reorganizavimo ar likvidavimo;
17.9 svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti NBAA metinės finansinės atskaitomybės dokumentus;
17.10 svarsto ir teikia Visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti NBAA metinės veiklos atsaskaitą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Valdyba, priimdama nutarimus, negali peržengti savo kompetencijos ribų. Jei Valdyba posėdžiuose priima nutarimus klausimais, kurie nepriskirti jų kompetencijai, tai tokie nutarimai netenka galios nuo tos dienos, kai išaiškėja, jog Valdybos kompetencija buvo peržengta.
19. Valdybos posėdžiai yra atviri visiems NBAA nariams. Visi NBAA nariai gali dalyvauti Valdybos posėdžiuose be balsavimo teisės.

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos

Valdybos pirmininkas Stasys Sipavičius