2010-10-01

PATVIRTINTA

Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos 2010 m. 09 22 d. posėdžio nutarimu

NACIONALINĖS BANKROTO ADMINISTRATORIŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS PIRMININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Šie pareiginiai nuostatai nustato Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos Valdybos pirmininko (toliau – Valdybos pirmininko) pareigas, teises bei atsakomybę už pareigų ir teisių nevykdymą ar pažeidimus.

2. Valdybos pirmininkas vadovauja kolegialiam NBAA valdymo organui – NBAA Valdybai, kurią sudaro Valdybos pirmininkas bei 6 Valdybos nariai.

3. Šie pareiginiai nuostatai įsigalioja nuo jų protokoluoto patvirtinimo NBAA Valdybos posėdyje.

4. Šie pareiginiai nuostatai gali būti panaikinti NBAA Valdybos protokoluotu sprendimu.

5. Šie pareiginiai nuostatai yra taikomi tik Valdybos pirmininkui.

6. Valdybos pirmininkas yra renkamas NBAA Valdybos ir tik iš NBAA Valdybos narių tarpo vienerių metų kadencijai.

7. Valdybos pirmininko kadencijos eigoje NBAA Valdybos posėdyje Valdybos pirmininkas gali būti atstatydintas arba atsistatydina iš pareigų. Tokiu atveju Valdybos pirmininkas netenka Valdybos nario įgaliojimų. NBAA Valdyba renka naują Valdybos pirmininką iki buvusio Valdybos pirmininko vienerių metų kadencijos pabaigos.

8. Valdybos pirmininkas turi žinoti(išmanyti):

8.1 teisės aktus, reglamentuojančius įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesus;

8.2 teisės aktus, reglamentuojančius bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veiklą;

8.3 teisės aktus, susijusius su įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesais;

8.4 teisės aktus, susijusius su bankroto ir restruktūrizavimo administratorių veikla;

8.5 teisės aktus reglamentuojančius verslo, komercijos veiklą;

8.6 teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą bei veiklą;

8.7 šalies mokesčių sistemą;

8.8 darbo su personalu teoriją ir praktiką;

8.9 kaip rengti susitarimų, sutarčių sąlygas;

8.10 psichologijos pagrindus;

8.11 dalykinio bendravimo etiką;

8.12 juridinio asmens valdymo struktūrą;

8.13 kaip vertinti dalykines darbuotojų savybes;

8.14 raštvedybos pagrindus;

8.15 kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšių priemonių pagrindus.

9. Valdybos pirmininkas atskaitingas NBAA Valdybai ir NBAA Visuotiniam narių susirinkimui.

10. Nesant Valdybos pirmininko( jam išėjus atostogų, susirgus ir t.t) jo pareigas eina paskirtas NBAA Valdybos narys, įgyjantis atitinkamas teises ir atsakantis už tinkamą jam pavestą pareigų vykdymą.

II. PAREIGOS

11. Valdybos pirmininkas vykdo ir organizuoja kasdieninę NBAA veiklą:

11.1 atstovauja NBAA valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose;

11.2 vadovauja ir atsako už kasdieninį NBAA darbą, vykdant NBAA Visuotinio narių susirinkimo ir NBAA Valdybos nutarimus;

11.3 tarp Valdybos posėdžių einamuosius klausimus Valdybos pirmininkas sprendžia savarankiškai;

11.4 organizuoja NBAA veiklos apskaitą bei atskaitomybę;

11.5 remiantis NBAA Visuotinio narių susirinkimo, NBAA Valdybos nutarimais, teikia NBAA veiklos ir kitų, sutinkamai su vykdomais uždaviniais, norminių aktų projektus, organizuoja NBAA valdymo organų, tematinių darbo grupių, nuolatinių komisijų, NBAA narių konsultacinių pasitarimų darbą;

11.6 NBAA vardu sudaro sandorius, gavęs NBAA Valdybos sutikimą;

11.7 sudaro ir teikia Valdybai metinę NBAA veiklos ataskaitą;

11.8 teisės aktų nustatyta tvarka teikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui, atsako už jų teisingumą.

12. Valdybos pirmininkas organizuoja NBAA Valdybos darbą:

12.1 paskiria NBAA Valdybos posėdžių datas;

12.2 sudaro posėdžių darbotvarkes;

12.3 pirmininkauja posėdžiams;

12.4 pasirašo Valdybos posėdžių protokolus.

III. TEISĖS

13. Valdybos pirmininkas turi teisę:

13.1 susipažinti su NBAA Visuotinio narių susirinkimo bei NBAA Valdybos nutarimų projektais, susijusiais su jo veikla;

13.2 siūlyti NBAA Valdybai būdus, kaip tobulinti darbą, susijusį su šiuose nuostatuose numatytomis pareigomis;

13.3 pasirašyti ir vizuoti dokumentus, susijusius su visa NBAA veikla;

13.4 atsistatydinti iš užimamų pareigų savo noru, nepasibaigus vienerių metų kadencijos laikui, pateikus raštišką prašymą;

14. Valdybos pirminkas gali siūlyti NBAA Valdybai bei Visuotiniam narių susirinkimui:

14.1 skirti, perkelti ar atleisti iš einamų pareigų jam pavaldžius darbuotojus;

14.2 skatinti pasižymėjusius darbuotojus ir bausti darbuotojus už darbo drausmės pažeidimus;

IV. ATSAKOMYBĖ

15. Valdybos pirmininkas atsako:

15.1 už savo pareigų, numatytų šiuose pareiginiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą pagal galiojančius NBAA Įstatus;

15.2 už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, pagal galiojančius LR administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus;

15.3 už padarytą materialinę žalą NBAA pagal galiojantį LR Civilinį kodeksą.
Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos

Valdybos pirmininkas Stasys Sipavičius