2010-03-18

Gerbiami NBAA nariai, turbūt žinote, kad LR Seimas 2010 07 02 priėmė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymą. Naujoji redakcija įsigalios nuo šių metų spalio 1 d. Pridedame naująją ĮRĮ redakciją:

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Valstybės Žinios, 2010, Nr. 86-4529)

1 – 2010-07-02 (nuo 2010-10-01) – AKTO REDAKCIJA, ĮSIGALIOSIANTI 2010 10 01.
1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir jį išdėstyti taip:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO
ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
1. Šis įstatymas reglamentuoja juridinių asmenų restruktūrizavimą.
2. Šio įstatymo tikslas – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto.
3. Šis įstatymas taikomas visiems restruktūrizuojamiems juridiniams asmenims, įsteigtiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės), išskyrus šio straipsnio 4 dalyje ir kituose įstatymuose nurodytas išimtis.
4. Įstatymas netaikomas biudžetinėms įstaigoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, bankams, Centrinei ir kitoms kredito unijoms, kitoms kredito įstaigoms, draudimo ir perdraudimo įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms kintamojo kapitalo bendrovėms, uždaro tipo investicinėms bendrovėms ir vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams.
5. Restruktūrizavimo metu įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonės veiklą, įmonės kreditorių reikalavimų (jų dalies) atsisakymą, prievolių vykdymo terminų atidėjimą, privalomųjų įmokų mokėjimą, taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip.
6. Šis įstatymas taikomas tiek, kiek jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymui ir Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymui.
7. Šis įstatymas skirtas jo priede nurodyto Europos Sąjungos teisės akto taikymui užtikrinti.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Finansinių sunkumų turinti įmonė – įmonė, kuri negali vykdyti prievolių ir sumažinti nuostolių, kurie, kreditoriams nesuteikus pagalbos, priverstų ją nutraukti veiklą ir bankrutuoti.
2. Įkeitimu ir (arba) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai – įmonės kreditoriaus (įkaito turėtojo, hipotekos kreditoriaus) reikalavimai, kurių įvykdymas užtikrintas pagal hipotekos (įkeitimo) sandorį ar priverstinės hipotekos (įkeitimo) pagrindu ir kurių įmonei neįvykdžius įmonės kreditorius (įkaito turėtojas, hipotekos kreditorius) turi teisę šio įstatymo nustatyta tvarka reikalauti įkeistą turtą parduoti ir iš gautų lėšų pirmiausia tenkinti jo reikalavimus.
3. Įmonės restruktūrizavimas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones.
4. Įmonių restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzaminas (toliau – kvalifikacijos egzaminas) – fizinio asmens, siekiančio įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, žinių patikrinimas pagal Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos (toliau – Komisija) patvirtintas programas.
5. Įmonių restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacija.
6. Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašas (toliau – Sąrašas) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sudaromas sąrašas, į kurį įrašomi įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas galintys teikti Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įregistruoti valstybių narių juridinių asmenų padaliniai (filialai) (toliau – juridinis asmuo), taip pat fiziniai asmenys, turintys restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą. Teisė teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas įgyjama nuo įrašymo į sąrašą dienos.
7. Įmonės restruktūrizavimo byla – teismo nagrinėjama civilinė byla dėl įmonės restruktūrizavimo teisinių santykių.
8. Privalomosios įmokos – Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nustatyti mokesčiai ir įmokos.
9. Restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos (toliau – einamosios įmokos) – visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurie (kurios) mokami (mokamos) įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.
10. Valstybė narė – Europos Sąjungos valstybė narė arba Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybė.
11. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ir kituose įmonių nemokumą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

3 straipsnis. Įmonės kreditoriai
Įmonės kreditoriai (toliau – kreditoriai) – fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus, taip pat fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems įsipareigojimų vykdymo terminai dar nesuėję:
1) privalomųjų įmokų nemokėjimo atveju – valstybės institucijos, įpareigotos jas surinkti;
2) darbo užmokesčio nemokėjimo ir dėl darbo santykių atsiradusios žalos neatlyginimo atveju – įmonės darbuotojai (jų įpėdiniai);
3) žalos atlyginimo prievolės dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimo profesine liga perėjimo valstybei Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo nustatytais atvejais – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
4) paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, negrąžinimo atveju – Lietuvos Respublikos finansų ministerija arba paskolą administruojanti institucija;
5) fiziniai ir juridiniai asmenys, pardavę žemės ūkio produkciją;
6) iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos negrąžinimo atveju – Europos Sąjungos lėšas administruojančios valstybės institucijos;
7) kiti kreditoriai.

ANTRASIS SKIRSNIS
RESTRUKTŪRIZAVIMO PRADŽIA

4 straipsnis. Restruktūrizavimo taikymo sąlygos
Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė:
1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius;
2) nėra nutraukusi veiklos;
3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;
4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos;
5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

5 straipsnis. Įmonės restruktūrizavimo plano metmenys
1. Įmonės, atitinkančios šio įstatymo 4 straipsnio nuostatas ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, vienasmenis ar kolegialus valdymo organas (toliau – valdymo organas) turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis (toliau – metmenys). Metmenyse nurodoma:
1) esamos įmonės būklės trumpas apibūdinimas (veiklos pobūdis, turimas turtas ir darbuotojų skaičius);
2) priežastys, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų;
3) kreditorių sąrašas, kuriame nurodoma: kai kreditorius fizinis asmuo, – kreditoriaus vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; kai kreditorius juridinis asmuo, – kreditoriaus pavadinimas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; reikalavimų sumos, jų įvykdymo terminai ir užtikrinimo priemonės;
4) laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims (nurodomi tretieji asmenys ir asmenys, suteikę kreditus tretiesiems asmenims: fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; kreditų, suteiktų tretiesiems asmenims, sumos ir laidavimų, garantijų ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos);
5) informacija apie bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai;
6) savanoriški įmonės įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą (toliau – restruktūrizavimo planas) įsiteisėjimo dienos;
7) preliminarus įmonės verslo planas, kuriame turi būti numatytos šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės;
8) administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.
2. Metmenyse taip pat gali būti nurodoma kita informacija, galinti būti svarbi keliant įmonės restruktūrizavimo bylą, susijusi su esama įmonės būkle ir priežastimis, dėl kurių įmonė turi finansinių sunkumų.
3. Metmenis patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija šioje dalyje nurodytą sprendimą priima atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, o jeigu toks įstatymas šios tvarkos nenustato, – susirinkime dalyvaujančių įmonės dalyvių 2/3 balsų dauguma.

6 straipsnis. Pareiškimas teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo
1. Įmonės, atitinkančios šio įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, patvirtinę metmenis, pritaria įmonės valdymo organo pasiūlytai restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai ir priima sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija šioje dalyje nurodytą sprendimą priima atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, o jeigu toks įstatymas šios tvarkos nenustato, – susirinkime dalyvaujančių įmonės dalyvių 2/3 balsų dauguma.
2. Įmonės valdymo organas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos:
1) raštu praneša kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodyto sprendimo priėmimą ir nusiunčia kreditoriams ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai šio straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodytų dokumentų kopijas;
2) pateikia pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Pareiškimas teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
3. Pareiškime teismui nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, pateikiama restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūra, nurodoma: kai restruktūrizavimo administratorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo numeris ir išdavimo data, darbo vietos adresas ir ryšių duomenys; kai administratorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, eilės numeris Sąraše, įrašymo į Sąrašą data, buveinės adresas ir ryšių duomenys.
4. Prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami:
1) dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnio nuostatas;
2) metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo;
3) praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinio kopija ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodyto sprendimo priėmimo dienos balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos kopija;
4) restruktūrizavimo administratoriaus sutikimas atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras, kuriame turi būti nurodyta, kad jis atitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nėra kitų teisės aktų nustatytų kliūčių jam atlikti įmonės restruktūrizavimo procedūras;
5) antstolių, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš įmonės ar dėl jos turto arešto, ir vykdomųjų bylų bei teismų, nagrinėjančių bylas, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, sąrašai;
6) areštuotų įmonės sąskaitų sąrašas, kuriame nurodomi sąskaitų numeriai ir kredito įstaigų, kuriose jos atidarytos, rekvizitai;
7) kiti dokumentai, kurie gali būti svarbūs įmonės restruktūrizavimo bylai iškelti.

7 straipsnis. Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimas teisme
1. Teismas, gavęs pareiškimą iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, gali:
1) įpareigoti įmonės valdymo organus, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovą arba įmonės, teikiančios apskaitos paslaugas, vadovą pateikti teismui papildomus dokumentus, reikalingus restruktūrizavimo bylai nagrinėti;
2) kviesti į teismą įmonės dalyvius, savininką arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovus, įmonės valdymo organų narius, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovą, arba įmonės, teikiančios apskaitos paslaugas, vadovą ir kitus atsakingus darbuotojus, reikalauti rašytinių paaiškinimų, susijusių su restruktūrizavimo bylos iškėlimu;
3) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kurios galioja iki nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos.
2. Dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo teismas priima nutartį. Teismo nutartis dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo yra neskundžiama. Teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šios nutarties kopiją išsiunčia asmenims, nurodytiems šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte, ir antstoliams, nurodytiems šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte, ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, teismui priėmus nutartį dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau nuo teismo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Tuo atveju, jeigu įmonės sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai, teismas nutartyje dėl pareiškimo iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo privalo nurodyti, kad iš vienos ar kelių konkrečių sąskaitų gali būti mokami visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai. Jeigu nurodoma vykdyti mokėjimus iš areštuotos sąskaitos, teismo nutartis nedelsiant siunčiama turto arešto aktų registrui.
3. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti įmonės restruktūrizavimo bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Jeigu teismas, rengdamasis bylos nagrinėjimui, nusprendžia skirti parengiamąjį teismo posėdį, tai toks posėdis gali būti tik vienas. Skirdamas parengiamąjį teismo posėdį, teismas privalo laikytis šioje dalyje nurodytos nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją kelti priėmimo terminų.
4. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnio reikalavimai.
5. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu:
1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų;
2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai;
3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, j eigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
6. Nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėja per 7 kalendorines dienas nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą yra skubiai vykdytina, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Jeigu teismas atsisako iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinami, taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir kiti nutartimi dėl pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo priimti nurodymai panaikinami.
7. Įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama ir nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis.
8. Nutartyje iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą nurodoma:
1) įmonės, kuriai keliama restruktūrizavimo byla, pavadinimas, buveinės adresas, kodas;
2) paskirto restruktūrizavimo administratoriaus: kai restruktūrizavimo administratorius fizinis asmuo, – vardas, pavardė, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo numeris ir išdavimo data, darbo vietos adresas ir ryšių duomenys; kai administratorius juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas ir eilės numeris Sąraše, įrašymo į Sąrašą data, buveinės adresas ir ryšių duomenys;
3) laikotarpis, ne trumpesnis kaip 30 kalendorinių dienų ir ne ilgesnis kaip 45 kalendorinės dienos nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos;
4) administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta atlyginimo restruktūrizavimo administratoriui suma, laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą (toliau – restruktūrizavimo planas) įsiteisėjimo dienos;
5) restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui datos;
6) įmonės sąskaitų, iš kurių gali būti mokamos einamosios įmokos ir šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyti mokėjimai, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi kiti disponavimo apribojimai;
7) savanoriškų įmonės įsipareigojimų kreditoriams vykdymas iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.
9. Jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas.
10. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą. Restruktūrizuojamos įmonės statusas ir jo įgijimo data yra Juridinių asmenų registro duomenys.
11. Teismas, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją išsiunčia:
1) restruktūrizavimo administratoriui;
2) įmonei;
3) Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
4) antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto;
5) kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai;
6) šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai, kuri apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą praneša savo interneto svetainėje.
12. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs šio straipsnio 11 dalyje nurodytą pranešimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie iškeltą įmonės restruktūrizavimo bylą praneša:
1) kreditoriams, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenims, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę;
2) visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą;
3) valstybės institucijoms, įpareigotoms surinkti privalomąsias įmokas;
4) kredito įstaigoms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę;
5) įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui, valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
6) savivaldybės, kurios teritorijoje yra restruktūrizuojamos įmonės buveinė, administracijai;
7) Lietuvos bankui, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškelta įmonei, kuri pagal Lietuvos Respublikos atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą įtraukta į skelbiamą sistemų dalyvių sąrašą;
8) Lietuvos Respublikos finansų ministerijai arba paskolą administruojančiai institucijai, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškelta įmonei, kuri yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja;
9) Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai, jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškelta akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitente pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymą.
13. Teismo nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Atskirasis skundas dėl nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą arba atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti paduoti per 10 darbo dienų nuo atskirojo skundo kopijos išsiuntimo byloje dalyvaujantiems asmenims dienos. Lietuvos apeliacinis teismas, panaikinęs nutartį, kuria atsisakyta kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, negali priimti nutarties ją iškelti, tačiau gali grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

8 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės įsipareigojimai ir įsipareigojimų restruktūrizuojamai įmonei vykdymas
Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos:
1) draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti. Šio punkto apribojimai netaikomi gavus teismo leidimą šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais;
2) sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus;
3) sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami šio įstatymo nustatyta tvarka;
4) restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas.

9 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės ir jos turto valdymas
1. Įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Įmonės valdymo organas pagal kompetenciją atsako už tinkamą įmonės lėšų einamosioms įmokoms mokėti naudojimą šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytu atveju ir už 8 straipsnio 1, 2 ir 4 punktuose nustatytų įsipareigojimų vykdymą.
2. Įmonės valdymo organų veiklą restruktūrizavimo metu prižiūri teismo paskirtas restruktūrizavimo administratorius.
3. Restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu be teismo leidimo:
1) draudžiama parduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises;
2) draudžiama perduoti įmonę arba jos dalį, ilgalaikį turtą ar turtines teises kitų asmenų nuosavybėn ar leisti jiems naudotis įmonės turtu neatlygintinai;
3) restruktūrizuojama įmonė negali suteikti garantijų, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymo.
4. Sandoriai, sudaryti nesilaikant šio straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
5. Įmonės valdymo organų nariai už įmonei ir (ar) kreditoriams padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

10 straipsnis. Supaprastinta įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka
1. Įmonės restruktūrizavimo byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai restruktūrizavimo planas pagal šio įstatymo nuostatas parengiamas iki pareiškimo iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui.
2. Taikant supaprastintą restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarką, įmonės valdymo organas kartu su pareiškimu teismui iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą pateikia:
1) šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1, 3, 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus;
2) įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimą kreiptis į kreditorius dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir pritarimą restruktūrizavimo planui;
3) restruktūrizavimo planą, kuriam turi būti pritarta kreditorių, kurių reikalavimų suma pagal bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio duomenis vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.
3. Teismas, gavęs šio straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per vieną mėnesį juos išnagrinėja ir priima nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, patvirtinti restruktūrizavimo planą ir paskirti restruktūrizavimo administratorių (toliau šiame straipsnyje – nutartis iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą) arba atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą. Kai teismas iškelia įmonės restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka ar atsisako ją kelti, mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 7 straipsnio 1–4 ir 6–13 dalys. Teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą supaprastinta tvarka:
1) šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais;
2) jeigu įmonė pažeidė šio straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus.
4. Laikoma, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodyta nutartimi iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą taip pat patvirtinami ir kreditorių reikalavimai.
5. Restruktūrizavimo planas įgyvendinamas šio įstatymo nustatyta tvarka.

11 straipsnis. Informacijos pateikimas ir komercinė (gamybinė) paslaptis
1. Informacija apie restruktūrizavimo plano vykdymą kreditorių susirinkimo pirmininkui, kreditoriams ir dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai teikiama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. Teismo, kreditorių susirinkimo pirmininko ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos reikalavimu su įmonės restruktūrizavimo bylos nagrinėjimu susijusią informaciją pateikia restruktūrizavimo administratorius.
2. Informacija, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, bet yra reikalinga restruktūrizavimo planui parengti ir jo pagrįstumui įvertinti, turi būti pateikiama teismui, kreditorių susirinkimo pirmininkui ir restruktūrizavimo administratoriui jų prašymu. Kreditorių susirinkimo pirmininkui ir restruktūrizavimo administratoriui ši informacija teikiama jiems pasirašius pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį.

TREČIASIS SKIRSNIS
RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

12 straipsnis. Restruktūrizavimo planas ir restruktūrizavimo trukmė
1. Restruktūrizavimo plane turi būti nurodyta:
1) restruktūrizavimo tikslai ir trukmė;
2) įmonės verslo planas restruktūrizavimo laikotarpiui, atitinkantis šio straipsnio 2 dalies reikalavimus;
3) kreditorių sąrašas, jų reikalavimų sumos ir tenkinimo terminai (laikantis šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytos jų tenkinimo eilės ir tvarkos). Į kreditorių sąrašą įrašomi ir asmenys, kurie yra pareiškę įmonei turtinius reikalavimus teisme, tačiau sprendimai civilinėse bylose dar nepriimti arba jie nėra įsiteisėję, taip pat asmenys, dėl kurių kreditinių reikalavimų yra paduoti ir dar neišnagrinėti atskirieji skundai. Šių asmenų reikalavimų suma nustatoma atsižvelgiant į jų pareikštų reikalavimų sumas. Įsiteisėjus kitų teismų, nurodytų šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte, sprendimams arba apeliacinės instancijos teismui priėmus nutartį dėl kreditinių reikalavimų patvirtinimo, atitinkamai patikslinamas restruktūrizavimo planas;
4) numatoma kreditorių pagalba dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: reikalavimų vykdymo terminų atidėjimas, reikalavimų (jų dalies) atsisakymas, piniginės prievolės pakeitimas kita prievole (atsiskaitymas įmonės turtu ir (ar) įmonės akcijomis);
5) įmonės skolininkų, tarp jų ir tų, su kuriais vyksta teisminiai ginčai arba vykdomas priverstinis skolų išieškojimas, sąrašas, kuriame nustatyti įmonės reikalavimo teisių dydžiai ir prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai;
6) administravimo išlaidų sąmata, į kurią įtraukta restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma, laikotarpiui nuo teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos iki sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties ją nutraukti įsiteisėjimo dienos;
7) kita svarbi informacija.
2. Įmonės verslo plane restruktūrizavimo laikotarpiui turi būti nustatytos priemonės ir jų įgyvendinimo terminai, tarp jų:
1) nuostolingos veiklos atsisakymas, veiklos įvairinimas, naujų produktų (prekių ar paslaugų) gamyba, esamos ar numatomos pardavimų sutartys ir kitos įmonės ateities perspektyvos;
2) įmonės turimas ar numatomas įsigyti turtas, reikalingas įmonės veiklai;
3) įmonės turtas, kuris bus parduotas ir (ar) perduotas, turto pardavimo ir (ar) perdavimo tvarka, numatomos gauti pajamos ir jų panaudojimas;
4) turtas, kuris bus perkainojamas ar nurašomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, numatomos su tuo susijusios išlaidos ar pajamos;
5) numatomos nutraukti sutartys, sudarytos iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, ir numatomos tokio nutraukimo pasekmės;
6) numatomi įmonės struktūriniai pertvarkymai, atleidžiamų ar priimamų darbuotojų skaičius ir su tuo susijusios išlaidos;
7) numatomų gauti kreditų dydis ir sąlygos bei kreditavimo sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai ir kiti finansavimo šaltiniai;
8) kitos priemonės.
3. Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus. Įmonės valdymo organas arba restruktūrizavimo administratorius kreditorių susirinkimo nutarimu gali pateikti prašymą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo termino pratęsimo. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

13 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir tvarka
1. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami pirmiausia iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Jeigu lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą, nepakanka, likusioji nepatenkintų reikalavimų suma tenkinama šio straipsnio 4 dalyje nustatyta (antrąja) eile. Jeigu restruktūrizavimo plane nenumatyta parduoti įkeisto turto, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditoriaus reikalavimai tenkinami šio straipsnio 3 dalyje nustatyta (pirmąja) eile neviršijant nepriklausomo turto vertintojo nustatytos įkeisto turto vertės ribų. Įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditoriaus (kreditorių) reikalavimai tiek, kiek jie viršija įkeisto, restruktūrizavimo metu neparduodamo, turto vertę, tenkinami šio straipsnio 4 dalyje nustatyta (antrąja) eile.
2. Visi kreditorių reikalavimai pagal šio straipsnio 3, 4, 5, 6 dalyse nustatytą eiliškumą tenkinami dviem etapais. Pirmuoju etapu pagal šio straipsnio nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų, o antruoju etapu ta pačia eile tenkinami likusieji kreditorių reikalavimai (palūkanos ir netesybos).
3. Pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas); reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai sumokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją bei įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, neviršijantys įkeisto, restruktūrizavimo metu neparduodamo, turto vertės.
4. Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai, išskyrus šio straipsnio 6 dalyje nustatytus kreditorių reikalavimus, tarp jų reikalavimai dėl privalomųjų įmokų ir paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės garantija, ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, reikalavimai dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų, ir likusieji iš lėšų, gautų už parduotą įkeistą turtą, nepatenkinti ir viršijantys restruktūrizavimo metu neparduodamo įkeisto turto vertę, įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai.
5. Kreditorių, suteikusių šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodytus kreditus, neužtikrintus įkeitimu ir (ar) hipoteka, reikalavimai, kilę įmonei negrąžinus šių kreditų sutartyse nustatytais terminais, tenkinami pirmiau už šio straipsnio 4 dalyje nustatytus kreditorių reikalavimus.
6. Trečiąja eile tenkinami restruktūrizuojamos įmonės dalyvių, iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo tapusių įmonės kreditoriais, kurie vieni ar su kitais dalyviais kontroliuoja restruktūrizuojamą įmonę (tapusių įmonės kreditoriais tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai per patronuojančias arba dukterines įmones ar per kitų teisinių formų juridinius asmenis, kurių dalyvių susirinkimo sprendimų priėmimui jie gali daryti įtaką (toliau – patronuojančios arba dukterinės įmonės), reikalavimai, nesusiję su darbo santykiais.
7. Kiekvienu etapu kiekvienos paskesnės eilės kreditorių reikalavimai tenkinami po to, kai visiškai patenkinti atitinkamo etapo pirmesnės eilės kreditorių reikalavimai. Jeigu neužtenka lėšų visiems vieno etapo vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, šie reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą.
8. Kreditorių, kuriems iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsipareigojimų vykdymo terminai nebuvo suėję, reikalavimai tenkinami ne anksčiau kaip suėjus šiam terminui.

14 straipsnis. Restruktūrizavimo plano svarstymas ir tvirtinimas
1. Įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. Įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pritarus restruktūrizavimo plano projektui, įmonės valdymo organas restruktūrizavimo plano projektą per vieną darbo dieną pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo plano projektas restruktūrizavimo administratoriui pateikiamas likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki teismo nustatyto termino pateikti restruktūrizavimo plano projektą teismui pabaigos. Įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija šioje dalyje nurodytą sprendimą priima atitinkamo juridinio asmens teisinę formą reglamentuojančio įstatymo nustatyta sprendimų priėmimo tvarka, o jeigu toks įstatymas šios tvarkos nenustato, – paprasta susirinkime dalyvaujančių įmonės dalyvių balsų dauguma.
2. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka patvirtintą restruktūrizavimo plano projektą:
1) parengia rašytinę išvadą dėl restruktūrizavimo plano projekto įgyvendinimo galimybių (toliau – išvada) ir ją pateikia įmonės valdymo organui;
2) suderina su įmonės valdymo organu numatomo kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą. Kreditorių susirinkimas turi įvykti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki šio straipsnio 1 dalyje nurodyto restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui termino pabaigos;
3) raštu informuoja kiekvieną kreditorių, asmenis, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, taip pat asmenis, kurie yra suteikę garantiją ar kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones už įmonę, ir šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotą instituciją apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu restruktūrizavimo plano projektu ir išvada. Ši informacija turi būti pateikta likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos.
3. Kreditorių susirinkimas pritaria restruktūrizavimo plano projektui, jeigu už tai balsuoja kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos.
4. Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą per 5 kalendorines dienas po susirinkimo pateikia restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo, pritarusio restruktūrizavimo plano projektui, protokolą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas šį protokolą ir restruktūrizavimo plano projektą su išvada pateikia teismui.
5. Restruktūrizavimo plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos. Teismas restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu turi teisę pratęsti šioje dalyje nustatytą terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui.
6. Teismas, gavęs šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus, per 15 kalendorinių dienų rašytinio proceso tvarka priima nutartį dėl restruktūrizavimo plano. Teismo nutartis patvirtinti restruktūrizavimo planą yra galutinė ir neskundžiama.
7. Jeigu restruktūrizavimo plano projekte, kuriam kreditoriai pritarė, numatyta restruktūrizuojamai įmonei suteikti valstybės pagalbą, apie kurią Europos Sąjungos teisės aktų nustatytais atvejais privaloma pranešti Europos Komisijai, valstybės institucijos – kreditoriai, kiti valstybės pagalbos teikėjai – per 15 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo pritarti restruktūrizavimo plano projektui priėmimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka praneša Europos Komisijai apie restruktūrizavimo plano projekte numatytą teikti valstybės pagalbą. Dokumentų, patvirtinančių, kad Europos Komisija gavo ir užregistravo pranešimus dėl valstybės pagalbos teikimo, kopijos per 5 kalendorines dienas nuo jų gavimo pateikiamos restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo administratorius šiuos ir šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus per 3 darbo dienas nuo kopijų gavimo dienos pateikia teismui. Gautus Europos Komisijos sprendimus dėl valstybės pagalbos teikimo valstybės institucijos – kreditoriai, kiti valstybės pagalbos teikėjai – turi pateikti restruktūrizuojamai įmonei, restruktūrizavimo administratoriui ir teismui per 5 kalendorines dienas nuo šių sprendimų gavimo dienos.
8. Kreditorių susirinkimas per 5 kalendorines dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos turi grąžinti įmonės valdymo organui patikslinti restruktūrizavimo plano projektą, jeigu jame nenustatytos priemonės visų restruktūrizavimo plano projekte numatytų įmonės įsipareigojimų, tarp jų ir įsipareigojimų valstybei dėl paskolų, suteiktų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, ir paskolų, gautų su valstybės ar garantijų institucijos, už kurios įsipareigojimų vykdymą garantuoja valstybė, garantija, ir iš Europos Sąjungos lėšų suteiktos paramos grąžinimo atveju kylančių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti. Restruktūrizavimo plano projektas grąžinamas įmonės valdymo organui pataisyti taip pat šio straipsnio 9 dalyje nurodytu atveju. Įmonės valdymo organas, atsižvelgdamas į susirinkime pareikštas pastabas ir pasiūlymus ar į Europos Komisijos sprendimą, per 15 kalendorinių dienų nuo kreditorių susirinkimo nutarimo gavimo dienos, o šio straipsnio 9 dalyje nustatytu atveju – per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikia įmonės dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises įgyvendinančiai institucijai tvirtinti patikslintą restruktūrizavimo plano projektą šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Patikslintas restruktūrizavimo plano projektas teikiamas svarstyti, svarstomas ir už jį balsuojama tokia pačia tvarka kaip ir už pirmąjį restruktūrizavimo plano variantą.
9. Kai šio straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais kreipiamasi į Europos Komisiją, teismas, gavęs dokumentus, įrodančius, kad Europos Komisija gavo ir užregistravo pranešimus dėl valstybės pagalbos teikimo, kreditorių, restruktūrizavimo administratoriaus arba įmonės valdymo organo prašymu sustabdo įmonės restruktūrizavimo bylą, kol bus gautas Europos Komisijos sprendimas. Jeigu gaunamas teigiamas Europos Komisijos sprendimas, kuriame nėra nustatyta jokių papildomų sąlygų dėl valstybės pagalbos teikimo, arba sprendimas, kad priemonės, kurių numatoma imtis, nėra valstybės pagalba, teismas sprendžia restruktūrizavimo plano patvirtinimo klausimą. Jeigu gaunamas teigiamas Europos Komisijos sprendimas, kuriame nustatytos papildomos valstybės pagalbos teikimo sąlygos, kurių restruktūrizuojama įmonė privalo laikytis, arba neigiamas Europos Komisijos sprendimas, teismas nustato papildomą, ne trumpesnį kaip 45 kalendorinių dienų ir ne ilgesnį kaip 60 kalendorinių dienų, terminą restruktūrizavimo plano projektui patikslinti šio straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir pateikti teismui. Išimtiniais atvejais teismas turi teisę šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jeigu restruktūrizavimo planas šioje dalyje nustatytais terminais nepateikiamas, teismas priima sprendimą įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukti.

10. Už teismo patvirtinto restruktūrizavimo plano įgyvendinimą atsako įmonės valdymo organai ir restruktūrizavimo administratorius pagal savo kompetenciją.
11. Restruktūrizavimo plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pačia tvarka kaip ir restruktūrizavimo planas.

KETVIRTASIS SKIRSNIS
RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRATORIUS

15 straipsnis. Restruktūrizavimo administratorius
1. Restruktūrizavimo administratorius – teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.
2. Restruktūrizavimo administratorius atlieka savo pareigas pagal su įmone sudarytą atlygintinų paslaugų teikimo sutartį, kurią įmonės vardu pasirašo įmonės valdymo organas. Tokia sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Administravimo išlaidų ir restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo sumos turi atitikti teismo nutartimis patvirtintas sumas. Restruktūrizavimo administratoriaus veiklos išlaidas apmoka restruktūrizuojama įmonė.
3. Restruktūrizavimo administratoriaus veiklą Restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių nustatyta tvarka prižiūri, duomenis apie įmonės restruktūrizavimą skelbti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ teikia, restruktūrizavimo administratorių sąrašą sudaro, tvarko ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, prižiūrėdama restruktūrizavimo administratoriaus veiklą, nustatyta tvarka atlieka restruktūrizavimo administratoriaus veiklos patikrinimus ir restruktūrizavimo administratorių veiklos stebėseną.
4. Už įmonei ir (ar) kreditoriams padarytą žalą restruktūrizavimo administratorius atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka draudžiama privalomuoju draudimu.
5. Restruktūrizavimo administratorius, netekęs teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugų, negali atlikti įmonių restruktūrizavimo procedūrų nuo teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas netekimo dienos.

16 straipsnis. Reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas
1. Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, siekdamas įgyti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, privalo:
1) būti nepriekaištingos reputacijos;
2) turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
3) turėti ne trumpesnį kaip 3 metų įmonės vadovo darbo stažą per paskutinius 5 metus arba turėti 2 metų bankrutuojančios įmonės administratoriaus darbo stažą;
4) išlaikyti kvalifikacijos egzaminą;
5) mokėti lietuvių kalbą.
2. Fizinis asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:
1) buvo nuteistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nepaisant to, ar išnyko teistumas, arba buvo nuteistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs;
2) yra atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus arba atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų ar iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, arba jam buvo panaikintas restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimas ir nuo atleidimo ar pažymėjimo galiojimo panaikinimo nepraėjo 3 metai;
3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu;
4) neatitinka Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekse administratoriams nustatytų reikalavimų, kurie taip pat taikomi fiziniam asmeniui, tapusiam restruktūrizavimo administratoriumi.
3. Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, vadovas privalo turėti teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Juridinis asmuo, siekdamas įgyti teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas, privalo užtikrinti, kad bent du pagal darbo sutartį dirbantys juridinio asmens darbuotojai ar savininkas, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė, ar tikrasis narys, kai juridinis asmuo yra ūkinė bendrija, turėtų restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą.

17 straipsnis. Kvalifikacijos egzaminas ir Komisija
1. Kvalifikacijos egzaminą rengia Komisija. Fizinis asmuo, neišlaikęs kvalifikacijos egzamino arba neatvykęs jo laikyti, gali dar kartąjį laikyti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių. Fizinis asmuo, dėl pateisinamų priežasčių neatvykęs laikyti kvalifikacijos egzamino, gali prašyti Komisijos leisti jį laikyti pakartotinai nepraėjus 3 mėnesių laikotarpiui ir pateikti paaiškinimą apie neatvykimo laikyti kvalifikacijos egzamino priežastis. Komisija, pripažinusi fizinio asmens neatvykimo laikyti kvalifikacijos egzamino priežastis svarbiomis, tokį fizinio asmens prašymą tenkina ir leidžia jam laikyti kvalifikacijos egzaminą nepraėjus 3 mėnesių laikotarpiui. Kvalifikacijos egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.
2. Komisija sudaroma ir veikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

18 straipsnis. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimas ir jo galiojimo panaikinimas
1. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimą, kuriuo Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės piliečiui, kitam fiziniam asmeniui, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, patvirtinama jo, kaip restruktūrizavimo administratoriaus, kvalifikacija, Komisijos siūlymu išduoda irjo galiojimą panaikina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas neišduodamas asmeniui, neatitinkančiam šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas išduodamas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti pažymėjimą pateikiamas pareiškėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvalifikacijos egzamino dienos.
2. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas galioja neterminuotai.
3. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimas panaikinamas, kai:
1) to prašo pats restruktūrizavimo administratorius;
2) paaiškėja, kad restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimui gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;
3) restruktūrizavimo administratorius nuobaudos už šio įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus galiojimo laikotarpiu padaro 20 straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus;
4) restruktūrizavimo administratorius nebeatitinka šio įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje nustatytų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų;
5) restruktūrizavimo administratorius miršta.
4. Restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimas šio straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytais pagrindais panaikinamas, jeigu šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, raštu įspėjusi administratorių dėl galimo pažymėjimo galiojimo panaikinimo, per 15 darbo dienų nuo šio įspėjimo išsiuntimo dienos negauna naujos informacijos ir dokumentų, dėl kurių pažymėjimo galiojimo panaikinimo klausimas galėtų būti grąžinamas Komisijai nagrinėti iš naujo.
5. Už kvalifikacijos egzamino laikymą, perlaikymą, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo ar jo dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava.

19 straipsnis. Sąrašo sudarymas
1. Sąrašą sudaro šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Į Sąrašą įrašomi:
1) fiziniai asmenys, kuriems šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išduotas restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimas;
2) juridiniai asmenys, atitinkantys šio įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus.
2. Sprendimą įrašyti į Sąrašą fizinį ir (ar) juridinį asmenį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo išdavimo fiziniam asmeniui ir (ar) juridinio asmens dokumentų, patvirtinančių atitiktį 16 straipsnio 3 dalyje nustatytiems reikalavimams, pateikimo dienos priima šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija ir apie tai paskelbia savo interneto svetainėje.
3. Šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija privalo atsisakyti įrašyti juridinį asmenį į Sąrašą ir apie tai motyvuotu raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų arba jų kopijų pateikimo dienos pranešti registruotu laišku juridiniam asmeniui, jeigu juridinis asmuo neatitinka šio įstatymo 16 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.
4. Restruktūrizavimo administravimo paslaugų teikimo laikinumą vertina šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
5. Šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija išbraukia šio straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis iš Sąrašo, kai:
1) to prašo pats juridinis ar fizinis asmuo;
2) juridiniam asmeniui iškeliama bankroto byla arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, iškeliama restruktūrizavimo byla arba jis yra likviduojamas;
3) fiziniam asmeniui panaikinamas restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimas;
4) paaiškėja, kad juridiniam asmeniui įrašyti į Sąrašą juridinis asmuo pateikė neteisingus duomenis;
5) juridinis asmuo neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų.
6. Juridinis asmuo išbraukiamas iš Sąrašo šio straipsnio 5 dalies 4 ir 5 punktuose nustatytais pagrindais, jeigu šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, raštu įspėjusi juridinį asmenį dėl galimo išbraukimo iš Sąrašo, per 15 darbo dienų nuo šio įspėjimo išsiuntimo dienos negauna naujos informacijos ir dokumentų, dėl kurių juridinis asmuo neturėtų būti išbrauktas iš Sąrašo.

20 straipsnis. Restruktūrizavimo administratoriaus atsakomybė
1. Už įmonių restruktūrizavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą ar kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant restruktūrizavimo administratoriaus veiklą, restruktūrizavimo administratoriui gali būti paskirta nuobauda Lietuvos Respublikos Vyriausybės arjos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija skiria šias nuobaudas:
1) įspėjimą;
2) viešą įspėjimą. Viešas įspėjimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.
2. Šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, nustačiusi galiojant nuobaudai pakartotinai padarytus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus pažeidimus, taip pat šio įstatymo 19 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais turi kreiptis į Komisiją dėl sprendimo siūlyti panaikinti restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimą ir (ar) išbraukti jį iš Sąrašo.
3. Administratoriui paskirta nuobauda galioja vienus metus.
4. Sprendimas skirti nuobaudą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

21 straipsnis. Restruktūrizavimo administratoriaus skyrimas, atstatydinimas ir pavadavimas
1. Teismas restruktūrizavimo administratorių skiria šio įstatymo nustatyta tvarka.
2. Restruktūrizavimo administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta restruktūrizavimo byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius juridinis asmuo, jo valdymo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti įmonės vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas (įmonės, teikiančios apskaitos paslaugas, vadovas), dalyvis, nuosavybės teise turintis arbaturėjęs perpaskutinius 36 mėnesius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo daugiaukaip 10 procentų restrukūrizuojamos įmonės arba šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės akcijų, dalių ar pajų. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo restruktūrizuojamoje įmonėje ir su jais buvo nutrauktos darbo sutartys per paskutinius 36 mėnesius iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens valdymo organo nariams, juridinio asmens darbuotojams, turintiems teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje restruktūrizavimo administratoriui nustatyti apribojimai.
3. Teismas atstatydina restruktūrizavimo administratorių iš pareigų visais atvejais, kai gauna informaciją, kad restruktūrizavimo administratorius neteko teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugų. Šiuo atveju teismas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos gavimo dienos atstatydina restruktūrizavimo administratorių iš jo administruojamų įmonių.
4. Teismas gali atstatydinti iš pareigų restruktūrizavimo administratorių šiais atvejais:
1) kai restruktūrizavimo administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo;
2) kai įmonės valdymo organas įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu kreipiasi dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo;
3) kai įmonės valdymo organas įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir kreditorių susirinkimo pritarimu kreipiasi dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo;
4) kai restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas kreipiasi dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo;
5) kai šio įstatymo 24 straipsnio 8 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) kreipiasi dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo.
5. Teismui teikiamas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo turi būti motyvuotas. Teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo šiais atvejais:
1) kai kreditorių susirinkimo sprendimas atstatydinti administratorių priimtas pažeidžiant šiame įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo sprendimų priėmimo tvarką;
2) kai prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 24 straipsnio 8 punkte nustatytos sąlygos;
3) kai patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai;
4) kai patenkinus prašymą būtų pažeistas viešasis interesas.
6. Administratoriaus atstatydinimo klausimą teismas išsprendžia nutartimi ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu administratorius atstatydinamas, ta pačia nutartimi teismas paskiria restruktūrizavimo administratoriumi kitą asmenį, kurį pasiūlo įmonės valdymo organas arba kreditorių susirinkimas. Teismas gali pripažinti nutartį dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo skubiai vykdytina.
7. Įmonės valdymo organo teikimu, pritarus kreditorių susirinkimo pirmininkui, teismas priima nutartį dėl restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens laikino pavadavimo jo laikinojo nedarbingumo atveju ar kitais atvejais, kai jis laikinai negali eiti savo pareigų.
8. Restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens mirties atveju teismas paskiria kitą restruktūrizavimo administratorių, kurio kandidatūrą teismui pasiūlo įmonės valdymo organas dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimu.

22 straipsnis. Restruktūrizavimo administratoriaus pareigos ir teisės
1. Restruktūrizavimo administratorius, teismui priėmus nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, privalo:
1) imtis priemonių, kad teismo nustatytais terminais būtų parengtas, pateiktas tvirtinti ir įgyvendintas restruktūrizavimo planas;
2) prižiūrėti restruktūrizuojamos įmonės valdymo organų veiklą, susijusią su restruktūrizavimo plano vykdymu;
3) šaukti kreditorių, įmonės dalyvių, savininkų arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų susirinkimus;
4) be balsavimo teisės dalyvauti visų įmonės valdymo organų susirinkimuose ir posėdžiuose ir kreditorių susirinkimuose (kreditorių komiteto posėdžiuose);
5) nurodyti įmonės valdymo organų nariams jų veiklos trūkumus ir nustatyti terminą tiems trūkumams pašalinti;
6) informuoti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantį teismą apie kitų šio įstatymo 7 straipsnio 11 dalies 5 punkte nurodytų teismų priimtų sprendimų įsiteisėjimą per 5 darbo dienas nuo sužinojimo apie sprendimų įsiteisėjimą dienos;
7) informuoti teismą, kreditorių, įmonės dalyvių, savininkų arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos atstovų susirinkimą ar kreditorių komitetą apie restruktūrizavimo plano nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir kreditorių susirinkimo pritarimu kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo;
8) perduoti šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodytai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai duomenis apie įmonės restruktūrizavimą;
9) savivaldybės, kurios teritorijoje yra restruktūrizuojamos įmonės buveinė, administracijos prašymu teikti informaciją apie restruktūrizavimo eigą;
10) pranešti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, kad šio įstatymo nustatytais terminais restruktūrizavimo planas pateiktas nebus;
11) pateikti prašymą teismui (teismams) dėl jo atstatydinimo iš visų jo administruojamų įmonių restruktūrizavimo administratoriaus pareigų ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tos dienos, kai sužinojo apie teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas netekimą; tą pačią dieną prašymo dėl atstatydinimo kopiją pateikti visų jo administruojamų įmonių valdymo organams ir jų kreditorių susirinkimų pirmininkams.
2. Restruktūrizavimo administratorius, teismui priėmus nutartį iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą, turi teisę:
1) įeiti į įmonei priklausančias patalpas, tikrinti įmonės sąskaitas, korespondenciją, kitus verslo dokumentus ir duomenų bazes;
2) dalyvauti rengiant ir svarstant įmonės restruktūrizavimo planą;
3) gauti informaciją apie visus įmonės valdymo organų ir kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus sprendimus;
4) gauti kopijas visų dokumentų, kuriuos įmonės valdymo organas ir kreditorių susirinkimo pirmininkas teikia teismui;
5) prireikus reikalauti, kad įmonė samdytų auditorių, ekspertus;
6) kreiptis į teismą dėl įmonės valdymo organų nušalinimo.
3. Administratorius privalo:
1) nuolat kelti kvalifikaciją (administratorius juridinis asmuo privalo užtikrinti savo darbuotojų, turinčių teisę teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos kėlimą);
2) laikytis teisės aktų ir Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso reikalavimų.

PENKTASIS SKIRSNIS
RESTRUKTŪRIZUOJAMOS ĮMONĖS KREDITORIAI

23 straipsnis. Kreditorių reikalavimų tvirtinimas
1. Kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą.
2. Restruktūrizavimo administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo reikalavimų pateikimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui.
3. Teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis.
4. Įmonės restruktūrizavimo metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal šio įstatymo 13 straipsnio nuostatas, nesikeičia.
5. Nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas. Restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami.
6. Nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali būti skundžiama teisės aktų nustatyta tvarka, jos apskundimas įmonės restruktūrizavimo nestabdo. Atskirasis skundas dėl nutarties dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo gavimo dienos.
7. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su restruktūrizavimu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams, negrąžinti šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 7 punkte nurodyti kreditai ir kt.), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti ar sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.

24 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių teisės
Restruktūrizuojamos įmonės kreditoriai turi teisę: 1) ginti savo interesus kreditorių susirinkimuose;
2) nustatyta tvarka gauti iš įmonės valdymo organo ir restruktūrizavimo administratoriaus informaciją apie įmonės restruktūrizavimą, išskyrus komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją. Kreditorių susirinkimo pirmininkas, pateikęs prašymą ir pasirašęs pasižadėjimą išsaugoti komercinę (gamybinę) paslaptį, turi teisę gauti ir komercinę (gamybinę) paslaptį sudarančią informaciją;
3) suteikti pagalbą dėl skolinių įsipareigojimų, susidariusių iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teisme, vykdymo: atidėti reikalavimų vykdymo terminus, atsisakyti visų reikalavimų (jų dalies), pakeisti piniginę prievolę kita prievole – duoti sutikimą įmonei atsiskaityti įmonės turtu ir įmonės akcijomis. Kreditoriai, kurie yra valstybės institucijos, šią pagalbą teikia teisės aktų nustatyta tvarka;
4) teisės aktų nustatyta tvarka reikalauti atlyginti žalą, patirtą dėl įmonės valdymo organų ar restruktūrizavimo administratoriaus kaltės;
5) teikti pasiūlymus restruktūrizavimo administratoriui ar įmonės valdymo organui dėl restruktūrizavimo plano;
6) kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl restruktūrizavimo administratoriaus veiklos ar jo pakeitimo;
7) apskųsti teismui kreditorių susirinkimo (komiteto) priimtus nutarimus per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie šiuos nutarimus;
8) kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos.

25 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo teisės
1. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę:
1) rinkti ir atšaukti iš pareigų kreditorių susirinkimo pirmininką;
2) rinkti kreditorių komitetą ir perduoti jam dalį kreditorių susirinkimo teisių;
3) pritarti restruktūrizavimo plano projektui ir jo pakeitimams;
4) kreiptis į teismą dėl įmonės valdymo organų kompetencijos apribojimo ir nurodyti, kam perduotinos šios funkcijos;
5) nustatyti tvarką, pagal kurią įmonės valdymo organas ir (ar) restruktūrizavimo administratorius teikia informaciją apie restruktūrizavimo plano vykdymą kreditorių susirinkimo pirmininkui, kreditoriams ir dalyvių susirinkimui, savininkui arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;
6) nustatyti kreditorių susirinkimų šaukimo tvarką;
7) kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo ir siūlyti teismui restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrą;
8) pritarti restruktūrizavimo administratoriaus siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas, arba kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, jeigu tam pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos;
9) įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką pasirašyti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą;
10) prašyti teismo pratęsti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo laikotarpį.
2. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas turi ir kitų šiame įstatyme nustatytų teisių.
3. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas turi teisę dalyvauti įmonės valdymo organų susirinkimuose ir posėdžiuose.
4. Visuose restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimuose be balsavimo teisės gali dalyvauti įmonės valdymo organų nariai. Šio įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija gali dalyvauti restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimuose, kuriuose svarstomas administratoriaus atstatydinimo (pakeitimo) klausimas. Kreditorių susirinkime turintiems teisę dalyvauti asmenims apie numatomą restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimą pranešama raštu iki jo likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų ir pridedama kreditorių susirinkimo darbotvarkė.

26 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka
1. Kreditorių susirinkimas laikomas įvykęs, jeigu jame dalyvavo arba iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma didesnė kaip pusė visų kreditorių bendros teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pakartotiniam kreditorių susirinkimui šios dalies reikalavimai netaikomi.
2. Restruktūrizavimo administratorius kiekvienam kreditorių susirinkimui turi pateikti teismo nutarties, kuria patvirtintas kreditorių sąrašas ir jų reikalavimai, kopiją. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 14 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytus atvejus. Jeigu restruktūrizavimo metu kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai tikslinami (išmokėtos tam tikros sumos, reikalavimai padidinami ir kt.), kreditorių susirinkimas negali įvykti anksčiau negu įsiteisės teismo nutartis, kuria patvirtinti atitinkamai patikslinti kreditorių sąrašas ir (ar) jų reikalavimai.
3. Kreditorius turi teisę iš anksto raštu balsuoti dėl kiekvieno kreditorių susirinkimo darbotvarkėje įrašyto sprendimo projekto. Šie balsai įskaitomi į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkime.
4. Jeigu restruktūrizuojamos įmonės kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo, restruktūrizavimo administratorius per 15 kalendorinių dienų turi sušaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą. Šis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio kreditorių susirinkimo darbotvarkę.
5. Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvavusių ir iš anksto raštu balsavusių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 14 straipsnio 3 dalyje ir 25 straipsnio 1 dalies 7 ir 8 punktuose nustatytus atvejus, kai kreditorių susirinkime nutarimas priimamas tokia pačia tvarka kaip ir neįvykusiame kreditorių susirinkime.
6. Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams. Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių susirinkimo protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kreditorių susirinkimo dienos pateikia įmonės valdymo organui ir restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs kreditorių susirinkimo protokolą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jo kopijas pateikia įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui ir kiekvienam kreditoriui.

27 straipsnis. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komitetas
1. Kreditorių komitetą gali rinkti pirmasis arba kiti kreditorių susirinkimai. Kreditorių komiteto nariais gali būti tik kreditoriai, išskyrus asmenį, įgaliotą ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus. Kreditorių susirinkimo pirmininkas yra ir kreditorių komiteto pirmininkas. Kreditorių komiteto nariu turi būti asmuo, kuris yra įgaliotas ginti su darbo santykiais susijusius darbuotojų reikalavimus, jeigu įmonė turi tenkinti tokius darbuotojų reikalavimus, atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nelaimingo atsitikimo darbe atveju. Kreditorių komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 nariai.
2. Kreditorių komitetas atlieka kreditorių susirinkimo jam pavestas funkcijas, gina kreditorių interesus laikotarpiais tarp kreditorių susirinkimų.
3. Kreditorių komiteto posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komiteto narių. Vienas kreditorių komiteto narys turi vieną balsą. Kreditorių komiteto priimti nutarimai yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė viso komiteto narių. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis yra pirmininko balsas. Kreditorių susirinkimo pirmininkas kreditorių komiteto posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po kreditorių komiteto posėdžio dienos pateikia įmonės valdymo organui ir restruktūrizavimo administratoriui. Restruktūrizavimo administratorius, gavęs kreditorių komiteto posėdžio protokolą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas jo kopijas pateikia įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui ir kiekvienam kreditoriui.
4. Restruktūrizuojamos įmonės kreditorių komiteto posėdžiuose be balsavimo teisės gali dalyvauti šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
RESTRUKTŪRIZAVIMO BYLOS NUTRAUKIMAS IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PABAIGA

28 straipsnis. Įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimas
1. Teismas įmonės restruktūrizavimo bylą nutraukia, jeigu yra nors viena iš šių sąlygų:
1) nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas;
2) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus;
3) restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus;
4) restruktūrizavimo administratorius arba kreditorių susirinkimas pateikia teismui įrodymus, kad nevykdomas arba netinkamai vykdomas restruktūrizavimo planas;
5) pasibaigus teismo nustatytam restruktūrizavimo plano įgyvendinimo terminui, nepateikiamas šio plano įgyvendinimo aktas.
2. Įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
3. Apie teismo nutartį nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą restruktūrizavimo administratorius per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pranešti šio įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.
4. Nuo teismo nutarties nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos visi susitarimai dėl kreditorių bendros reikalavimų sumos (jos dalies) atsisakymo, piniginės prievolės pakeitimo kita prievole ir dėl prievolių vykdymo terminų atidėjimo netenka galios, jeigu įmonė ir kreditoriai nesusitarė kitaip. Privalomosios įmokos, palūkanų ir netesybų skaičiavimas bei išieškojimai, išskyrus jau įvykdytus įsipareigojimus, atnaujinami nuo jų skaičiavimo sustabdymo pradžios ir skaičiuojami už restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir už nagrinėjimo teisme laikotarpį, taip pat panaikinami kreditorių reikalavimų atsisakymai. Ši straipsnio dalis taip pat taikoma ir restruktūrizavimo metu susidariusiems einamųjų įmokų įsiskolinimams.

29 straipsnis. Įmonės restruktūrizavimo pabaiga
1. Įgyvendinus restruktūrizavimo planą, įmonės valdymo organas ir restruktūrizavimo administratorius per 10 darbo dienų nuo dienos, kai buvo atliktas paskutinis restruktūrizavimo plane nustatytas mokėjimas kreditoriams, parengia restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą. Šį aktą pasirašo įmonės valdymo organas, restruktūrizavimo administratorius, įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo ir kreditorių susirinkimo pirmininkas.
2. Restruktūrizavimo administratorius šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui.
3. Teismas, gavęs šio straipsnio 1 dalyje nurodytą aktą, priima sprendimą patvirtinti pateiktą restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą.
4. Nuo teismo sprendimo patvirtinti restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktą ir baigti įmonės restruktūrizavimo bylą dienos arba nutarties nutraukti restruktūrizavimo bylą šio įstatymo 28 straipsnyje nustatyta tvarka įsiteisėjimo dienos įmonė netenka restruktūrizuojamos įmonės statuso. Restruktūrizuojamos įmonės statuso netekimo data yra Juridinių asmenų registro duomuo.
5. Apie teismo sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą restruktūrizavimo administratorius per 5 darbo dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos privalo pranešti šio įstatymo 7 straipsnio 11 ir 12 dalyse nurodytiems asmenims.
______________

Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo
Priedas

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 1 tomas, p. 191) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 788/2008 (OL 2008 L 213, p. 1).“