2008-04-15

ĮMONIŲ BANKROTO ADMINISTRATORIAMS

Pranešame, kad 2008 m. balandžio mėn. 02 d. įvyko NBAA (Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos) narių metinis ataskaitinis susirinkimas. NBAA valdyba pateikė savo veiklos ataskaitą, finansinę atskaitomybę už praėjusius metus, pajamų – išlaidų sąmatos projektą 2008 metams, veiklos gaires 2008 metams. Visus dokumentus NBAA nariai patvirtino vienbalsiai. Pažymėtina, kad NBAA valdybos pirmininkas ir valdybos nariai dirbo neatlygintinai.
2007 m. NBAA surengė 7 konsultacinius-diskusinius seminarus, kurių bendra trukmė virš 40 val., NBAA nariai dalyvavo bankroto administratorių atestavimo komisijos darbe bei komisijos nagrinėjančios adminsitartorių skundus veikloje, be to įvyko išvažiuojamieji diskusiniai – konsultaciniai seminarai įvairiuose miestuose, buvo organizuotas tradicinis NBAA narių sąskrydis gamtoje su šeimomis.
Kviečiame fizinius asmenis – įmonių bankroto administratorius, turinčius galiojančius įmonių bankroto administratorių kvalifikacinius pažymėjimus, aktyviai įsijungti į NBAA veiklą bei tapti NBAA nariais.
Šiuo metu stojamasis mokestis ir nario mokestis yra po 150,00 Lt. Pažymėtina, kad NBAA nariai už dalyvavymą seminare moka tik po 50,00 Lt.
Kviečiame įsijungti į NBAA narių tarpą užpildant pažymą – anketą, kurios pavyzdį rasite internetiniame puslapyje www.bankrotai.lt.

NBAA valdyba