2007-12-07

2007 m. gruodžio 6 d. dienraštyje „Kauno diena” yra paskelbtas straipsnis „PVM išskaityti ir sumokėti turės pirkėjas”. Jame rašoma, apie tai, kad LR Vyriausybė 2007-08-29 nutarimu Nr. 902 „Dėl LR Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti” pakeitimo” (Žin., 2007 Nr. 95-3829) patvirtino atvejus, kurie įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d., kai pridėtinės vertės mokestį (PVM) už teikiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), o ne pardavėjas.
Pagal šio nutarimo nuostatas asmuo, registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtoju Lietuvoje (išskyrus PVM mokėtojomis įregistruotas biudžetines įstaigas), prievalės išskaityti ir sumokėti PVM, jeigu:
* prekių pirkėjui (paslaugų teikėjui) teisme pradėta bankroto procedūra ar iškelta restruktūrizavimo byla.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų minsiterijos 2007-10-29 įsakymu Nr. VA-68 (Žin., 2007, Nr. 114-4669) pakeitė Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos užpildymo taisykle, kurios įsigalioja deklaruojant visų nuo 2008 m. sausio 1 d. prasidedančių mokestinių laikotarpių apskaičiuota PVM.

NBAA valdyba