2007-03-26

1. 2007-03-14 įvyko metinis ataskaitinis NBAA susirinkimas. Šalia kitų klausimų nuspręsta pakeisti asociacijos įstatus ir padidinti valdybos narių skaičių nuo 3 iki 7. Nutarta naujais valdybos nariais išrinkti šiuos Asociacijos narius:

1. Stasį Gagą.

2. Mindaugą Krupavičių.

3. Edmundą Rauktį.

4. Antaną Sadauską.

2. 2007-03-21 įvyko naujai išrinktos NBAA valdybos posėdis, kurio metu NBAA valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Mogenis.

NBAA valdyba